Spotřebitelské úvěry

TÉMATEM této stránky jsou spotřebitelské úvěry

Peníze´

O spotřebitelských úvěrech

Spotřebitelské úvěry jsou dobrou alternativou pro ty, kdo mají hlouběji do kapsy. Prodejci spotřebních předmětů - především nábatku a elektroniky říkají, že na splátky prodávají zhruba 1/3 zboží. To i přezto, že úroky nejsou z nejnižších.

Podmínky pro poskytnutí spotřebitelského úvěru jsou u jednotlivých společností velmi různé. Obecným pravidlem je nutnost být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v ČR a mít příjem umožňující úvěr splácet.

1. ledna 2002 nabyl účinnosti zákon číslo 321/2001 Sbírky, o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., který upravuje podmínky smluv, v kterámi je sjednáván spotřebitelský úvěr.

Pro spotřebitele představuje tato nová právní úprava pozitivní posun v oblasti jehich ochrany. Vytvořením jednotného, průhledného právního prostředí v oblasti úvěrů na spotřebitelském trhu zákon posiluje pozici spotřebitelů a usnadňuje orientaci v nabídce spotřebitelských úvěrů. Zavedení ukazatele roční procentní sazby nákladů (RPSN) na spotřebitelský úvěr umožňuje spotřebitelům porovnání úrovně spotřebitelských úvěrů, kter0 jsou nabízeny na trhu. Zákon představuje sjednocení české právní úpravy s právem zemí EU. Nad dodržováním podmínek stanovených tímto zákonem vykonává dozor Česká obchodní inspekce.

RPSN - roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr je ekonomický ukazatel, který vypovídá o platebních podmínekách úvěru. Povinnost informovat spotřebitele o výši tohoto ukazatele ukládá zákon o spotřebitelském úvěru. Vzorec pro výpočet RPSN je uveden v příloze tohoto zákona. Základními parametry pro stanovení tohoto ukazatele je výše úvěru, údaj o termínu poskytnutí úvěru, informace o výši jednotlivých splátek, poplatků a případných dalších plateb a informace o lhůtě splatnosti těchto splátek, poplatků a případných dalších plateb.

Vzorec pro výpočet roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr je uveden v příloze zákona 321/2001 Sbírky. Vzhledem k tomu, že podoba vzorce vyžaduje, aby RPSN byla vypočtena metodou opakovaných aproximací, je nejvhodnější k výpočtu použít počítačový program určený pro tento účel. Proto se RPSN v praxi nedá spočítat "na papíře".

Často dochází k záměně RPSN s ukazatelem roční úrokové sazby, ale jedná se o 2 odlišné ukazatele. Ukazatel "roční úroková sazba" se vypočítává na základě zcela jiného vzorce než je vzorec pro výpočet ukazatele RPSN. Jednomu a spotř. úvěru bude příslušet nějaká hodnota ukazatele RPSN a jiná hodnota "roční úrokové sazby".

V případě pochybnosti o tom, jestli smlouva, kterou je sjednáván spotřebitelský úvěr obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti nebo v případě pochybností o tom zda je reklama či nabídka spotřebitelského úvěru v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru je vhodné se obrátit na na Českou obchodní inspekci, která je dozorovým orgánem pro tyto případy.

Otázka: Mohu jako spotřebitel (dlužník) profitovat na tom, že smlouva, kterou jsem uzavřel, neobsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti?

V případě, že smlouva o spotřebitelském úvěru nesplňuje určité náležitosti stanovené zákonem číslo 321/2001 Sb. a dlužník se rozhodne toto uplatnit u věřitele, pak bude spotřebitelský úvěr považován za úvěr úročený diskontní sazbou České národní banky platnou v době uzavření smlouvy. Tato sazba bývá obvykle ze všech úrokových sazeb z úvěrů nejnižší a spotřebitel na tom může profitovat. Kromě toho se stanou neplatnými ujednání o jiných platbách spotřebitelského úvěru. Tato část zákona pje pro věřitele formu postihu, na druhé straně dává spotřebiteli možnost finanční výhody v důsledku pochybení věřitele. V praxi dochází ke snížení splátek.

Ze zákona o spotřebitelském úvěru jsou vyňaty tyto spotřebitelské úvěry:

 • půjčka poskytnutá bez úroku nebo jakékoli úplaty
 • spotřebitelský úvěr poskytnutý na průběžné poskytování služeb
 • spotřebitelský úvěr nižší než 5 000 Kč a vyšší než 800 000 Kč
 • spotřebitelský úvěr na koupi, výstavbu, opravu nebo údržbu nemovitosti
 • spotřebitelský úvěr založený na nájemní smlouvě, která po uplynutí určité doby nezaručuje převod vlastnického práva
 • spotřebitelský úvěr, jehož splatnost nepřesahuje 3 měsíce nebo je splatný nejvýše ve 4 splátkách ve lhůtě nepřesahující 12 měsíců

Zákon o spotřebitelském úvěru se nevztahuje na smlouvy uzavřené před 1. 1. 2002, tj. před dnem nabytí účinnosti zákona

Do výpočtu RPSN se zahrnují napříklat tyto platby:

 • poplatky vážící se k uzavření smlouvy (např. administrativní poplatky)
 • poplatky za přijetí platby spotřebitelského úvěru
 • poplatky vážící se k posouzení žádosti o úvěr
 • poplatky za převod peněžních prostředků a poplatky za vedení účtu, pokud jsou nepřiměřeně vysoké a spotřebitel nemá možnost volby způsobuplacení
 • platby za pojištění nebo záruku, pokud se bude jednat o pojištění nebo záruku, která má věřiteli zajistit splacení úvěru v případě smrti spotřebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti nebonezaměstnanosti
 • odkupní cena předmětu leasingu (kupní cena hrazená leasingovým nájemcem leasingovému pronajímateli, po jejíž úhradě se leasingovýnájemce stává vlastníkem předmětu leasingu)
 • a další platby nákladů na spotřebitelský úvěr

Kromě RPSN jsou nejčastěji užívány pro posouzení výhodnosti či nevýhodnosti úvěru tyto ukazatele:

 • denní, týdení, měsíční, , čtvrtletní, pololetní nebo roční úroková sazba
 • koeficient navýšení

Zákon o spotřebitelském úvěru však neukládá povinnost uvádět ve smlouvě či v reklamě tyto ukazatele.

Zákon neukládá maximální limit hodnoty RPSN, pouze ukládá povinnost jeho hodnotu řádně vypočítat dle vzorce uvedeného v jeho příloze. Hodnota RPSN musí odpovídat konkrétním platebním podmínkám, které si ujednal věřitel a spotřebitel. Ujednání o platebních podmínkách je soukromoprávní záležitostí věřitele a spotřebitele.

Hlavní výhody RPSN

 • zohledňuje se nejen platba jistiny a úroků, ale také platby některých dalších nákladů, které stanoví zákon o spotř. úvěru
 • ukazatel procentní sazba nákladů jsou všichni věřitelé povinni uvádět na roční bázi, což usnadní orientaci spotřebitelů. V případě ukazatele úroková sazba se lze setkat s úrokovou sazbou počítanou na různé bázi - roční, měsíční, týdenní, atd., a to některým spotřebitelům může ztěžovat orientaci v nabídce úvěrů.

Zákon o spotřebitelském úvěru zaručuje spotřebiteli právo na předčasné splacení úvěru. V tom případě má spotřebitel nárok na snížení plateb se spotřebitelským úvěrem souvisejících o takovou částku, aby splacením spotřebitelského úvěru před dobou splatnosti nezískal žádný z účastníků smlouvy o úvěru nepřiměřený prospěch na úkor ostatních účastníků.

Pořiďte si mezinárodní účet zdarma - a vydělávejte s ním.

MoneyBookers

K pozornosti

Tady může být váš odkaz, vaše reklama. V případě zájmu mne kontaktujte.